Vedtægter

Vedtægter for Tilsted Idræts Klubcropped-tilsted-logo.png


 §1 Navn og hjemsted

stk. 1 Foreningen Tilsted Idræts-Klub (Tilsted IK), der har hjemsted i Thisted Kommune, er stiftet den 29. oktober 2002.
stk. 2 Foreningen er tilsluttet DBU Jylland under Dansk Idrætsforbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål

stk. 1 Foreningens formål er at dyrke fodbold, og med udgangspunk i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
stk. 2 Endvidere er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 Medlemskab

stk. 1 Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 4 år.
stk. 2 Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
stk. 3 Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.
stk. 4 Personer der har gjort en særlig indsats for Tilsted IK kan af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlemmer.
stk. 5 Æresmedlemskabet er livsvarigt, og æresmedlemmer er kontingentfrie og har gratis adgang til foreningens arrangementer.

§4 Indmeldelse

stk. 1 Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer.
stk. 2 For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
stk. 3 Indmeldelsen er bindende for mindst 3 måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§5 Udmeldelse

stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren på særlig blanket.
stk. 2 En eventuel kontingentrestance afregnes inden udmeldelsen træder i kraft, og ligeledes kan spillercertifikatet ikke udleveres inden en eventuel kontingentrestance er afregnet.

§6 Kontingent

stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
stk. 2 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Restance

stk. 1 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§8 Udelukkelse og eksklusion

stk. 1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
stk. 2 Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
stk. 3 I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
stk. 4 En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
stk. 3 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
stk. 4 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 14 år kan repræsenteres af deres forældre, som ligeledes er valgbare til bestyrelsen.
stk. 5 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
stk. 6 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opslag på spillestedet (klubhuset), og ved annoncering i klubblad, lokalavis eller på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
stk. 7 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
stk. 8 Er der fremkommet forslag fremsendes disse til medlemmerne sammen dagsordenen og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
stk. 9 En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden

stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand i lige år.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
11. Valg af 2 revisorer.
12. Valg af 1 revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

§11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
stk. 2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
stk. 3 Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet, i henhold til §17 og §18.
stk. 4 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret i henhold til §9.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet.
stk. 2 Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
stk. 3 For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse og afstemning med mere gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Valg til bestyrelsen

stk. 1 Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en toårig periode.
stk. 2 På den ordinære generalforsamling er formanden og 1 bestyrelsesmedlem på valg i lige år, og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
stk. 3 Foreningens seniorafdeling vælger 1 bestyrelsesmedlem hvert år.
stk. 4 På den ordinære generalforsamling vælges 1 førstesuppleant til bestyrelsen for en etårig periode, mens foreningens seniorafdeling vælger 1 andensuppleant til bestyrelsen for en etårig periode.

§14 Forretningsorden og tegningsret

stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
stk. 2 Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer udgør den beslutningsdygtige bestyrelse.
stk. 3 Formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter udgør den arbejdende bestyrelse.
stk. 4 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, som skal være et af bestyrelsesmedlemmerne.
stk. 5 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 1 kasserer og 1 sekretær, som ikke behøves at være medlem af bestyrelsen eller suppleant til bestyrelsen.
stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 8 Foreningen tegnes af formanden.
stk. 9 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
stk. 10 Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
stk. 11 Alle foreningens medlemmer har ret til at få indsigt i protokollen, dog undtaget
personsager og sager om kontingentrestancer og eksklusion.
stk. 12 Formanden, bestyrelsen, suppleanterne, kassereren og sekretæren har tavshedspligt om personfølsomme oplysninger.
stk. 13 Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,00 kræves underskrift af formand og kasserer i fællesskab.
stk. 14 Låneoptagelser på mere end kr. 25.000,00 godkendes af generalforsamlingen.
stk. 15 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§15 Regnskab

stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2 Bestyrelsen skal inden d. 31. januar afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. d. 31. december til revision.
stk. 3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
stk. 4 Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§16 Revision

stk. 1 på den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og en revisorsuppleant.
stk. 2 Revisorerne skal hvert år senest ultimo februar gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.
stk. 3 Revisionsform er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
stk. 4 Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 Vedtægtsændringer

stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 stemmer for forslaget.
stk. 2 Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling d. 1. marts 2014.

§18 Foreningens opløsning

stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
stk. 2 For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
stk. 3 For at forslaget kan vedtages kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
stk. 4 Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes ved ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
stk. 5 Eventuel formue anvendes til almennyttige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.